Privacybeleid

Algemeen

1.
Sarco NV (hierna "Sarco") gebruikt bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers, klanten en andere natuurlijke personen bij de levering van haar (online) diensten en producten. Sarco streeft ernaar om op een correcte, veilige en ethische wijze met deze gegevens om te springen en klanten en gebruikers zoveel mogelijk inzicht en controle over hun persoonlijke informatie te verschaffen.

2.
Hieronder geven wij u graag meer informatie over het gebruik van bepaalde van uw persoonsgegevens door Sarco, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor Sarco deze gebruikt. Ook maken wij u attent op uw rechten en de controle die u heeft over de gegevensverzameling.

3.
Onder persoonsgegevens wordt elke informatie verstaan die Sarco toelaat om u (direct of indirect) als natuurlijke persoon te identificeren. Elke verwerking van persoonsgegevens die Sarco als verantwoordelijke of verwerker uitvoert in het kader van haar activiteiten gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679 (‘AVG’ of ‘GDPR’) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4.
Als u na het lezen van ons Privacybeleid nog vragen hebt, kan u die te allen tijde richten aan privacy@sarco.be waarna wij u zo snel mogelijk zullen antwoorden. Meer informatie kan u ook steeds terugvinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

5.
Dit Privacybeleid is onder meer van toepassing op onze website www.sarco.be en de fysieke en online relaties met (potentiële) klanten, leveranciers en partners. Ons Privacybeleid kan eventueel gewijzigd worden om u beter te beschermen en meer inzicht te verschaffen in de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om op onze website dit Privacybeleid nu en dan te raadplegen zodat u zeker van de laatste versie op de hoogte bent.

Indien u bij het lezen van dit Privacybeleid niet akkoord gaat met de inhoud ervan, verzoeken wij u om geen verder gebruik te maken van de website en ons te contacteren op privacy@sarco.be.

Inhoud Privacybeleid

 1. Snel overzicht: Sarco en uw gegevens
 2. Welke informatie verwerken we en hoe komen we eraan?
 3. Waarom verwerken we uw persoonlijke informatie en op welke basis?
 4. Met wie delen we uw informatie en waarom?
 5. Opslagbeperking
 6. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?
 7. Hoe gaan we veilig met uw informatie om?

1. Snel overzicht: Sarco en uw gegevens

6.
Sarco is een professioneel dienstverlener en verkoper gespecialiseerd in de productie en levering van kleding voor gezondheidszorg en bedrijven in diverse sectoren, zoals de linnenverhuursector, medische sector, winkelketens, cateringbedrijven, restaurantketens en schoonmaakbedrijven.

7.
De bedrijfs- en contactgegevens van Sarco zijn als volgt:

SARCO NV
Orlaylaan 14-18,
9140 Temse, België

Ondernemingsnr./BTW: BE 0415.874.929
Email: info@sarco.be
Tel.: 0032/3.776.13.85

8.
Sarco is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten en voor de conformiteit ervan met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

9.
Om onze (online) diensten optimaal te kunnen verlenen en steeds voor onze klanten en gebruikers te verbeteren heeft Sarco bepaalde van uw gegevens nodig. (Voor meer informatie zie 2. Welke informatie verwerken we en hoe komen we eraan?) Zo gebruikt Sarco, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens van (werknemers van) haar (potentiële) klanten om haar lastenboeken op te stellen, haar diensten en producten te leveren, enz. De persoonlijke gegevens geven Sarco bovendien de mogelijkheid om individueel met klanten of websitegebruikers te communiceren en haar website te verbeteren, of om aan marketingcommunicatie te doen. Voor meer informatie zie 3. Waarom verwerken we uw persoonlijke informatie en op welke basis?).

10.
Sarco werkt samen met andere entiteiten binnen haar structuur in België en derde landen om haar activiteiten uit te voeren en een kwaliteitsvolle, snelle en optimale dienstverlening mogelijk te maken. Ook doet Sarco een beroep op externe partners in het kader van onder andere (i) logistiek en transport; (ii) administratief en boekhoudkundig beheer en evaluatie; (iii) IT- en websiteondersteuning en (iv) communicatie en marketing. In dit kader is Sarco dan ook genoodzaakt om bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens met deze partners te delen om haar activiteiten uit te voeren (Voor meer informatie zie 4. Met wie delen we uw informatie en waarom? en 5. Opslagbeperking).

11.
Sarco streeft ernaar om haar klanten en gebruikers niet alleen een zo goed mogelijk inzicht in de verwerking van hun persoonsgegevens te geven, maar ook om hen zoveel mogelijk controle over deze verwerking te verschaffen. Bijgevolg beschikt u over een aantal essentiële rechten die u gemakkelijk kan uitoefenen. Zo beschikt u onder andere over een recht op informatie, inzage, correctie, overdracht, om bezwaar te maken, klacht in te dienen en in bepaalde gevallen zelfs om vergeten te worden. (Voor meer informatie zie 6. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?).

12.
Ten slotte zorgt Sarco ervoor dat uw gegevens veilig worden verwerkt en opgeslagen zodat ze enkel toegankelijk zijn voor een beperkt aantal relevante personen en ze enkel voor de noodzakelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. (Voor meer informatie zie 7. Hoe gaan we veilig met uw informatie om?).

2. Welke informatie verwerken we en hoe komen we eraan?

13.
In het kader van haar activiteiten verzamelt, raadpleegt en gebruikt Sarco persoonsgegevens van (potentiële) klanten, internetgebruikers op haar website, personen die met Sarco contact opnemen, partners, leveranciers en werknemers.

14.
In het kader van dit Privacybeleid betekenen persoonsgegevens alle gegevens van natuurlijke personen die hen identificeren of potentieel met hen vereenzelvigd kunnen worden. Persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, betaalgegevens, kledingmaten, geslacht, werkgever, bedrijfsfunctie, account- en bestelnummer. In het bijzonder kunnen ook uw ip-adres, surfgedrag en voorkeursinstellingen op onze website www.sarco.be als persoonlijke gegevens worden beschouwd voor zover deze niet geanonimiseerd worden en u mogelijk persoonlijk kunnen identificeren.

15.
Sarco verzamelt en verwerkt in het bijzonder de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

2.1 Klantendata

16.
Sarco verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens van (potentiële) klanten en hun werknemers in het kader van haar activiteit. In het bijzonder betreft dit de gegevens van contactpersonen, eigenaars en verantwoordelijken van een onderneming of organisatie die een (potentiële) klant is van Sarco. Onder ‘klantendata’ wordt begrepen:

Persoonlijke gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf
 • Functie
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • E-mailadres

Motivering

 • Sarco verwerkt deze gegevens in het kader van prospecties; bij een vraag naar inlichtingen of aanbod; wanneer u klant wordt door een beroep te doen op onze diensten; of bij het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

2.2 Data in het kader van dienstverlening

17.
In het kader van haar specifieke dienstverlening verwerkt Sarco vaak ook andere persoonlijke gegevens dan de hierboven beschreven klantendata. Deze zijn noodzakelijk voor haar activiteiten, voornamelijk gerelateerd aan de productie en levering van beroepskledij en hebben vooral betrekking op de eindgebruiker (drager) van de kledij. Sarco gebruikt deze informatie strikt om een optimale en correcte dienstverlening aan haar klanten te verzekeren. Bijgevolg ligt de focus van de dataverwerking op de diensten van Sarco en niet op de verkrijging van persoonlijke informatie. Onder ‘data in het kader van dienstverlening’ wordt begrepen:

Persoonlijke gegevens

 • Voor- en achternaam eindgebruiker
 • Identiteitslabel
 • Bedrijf
 • Kledingmaten
 • Schoenmaten
 • Geslacht

Motivering

 • Sarco verwerkt deze gegevens in het kader van bestellingen van (beroeps)kledij om de eindgebruiker te identificeren en correcte, gepersonaliseerde kledij te produceren en leveren.​​​​​​​

2.3 Werknemersdata

18.
Sarco verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie van haar werknemers om toe te laten dat zij voor Sarco werken en om te voldoen aan haar wettelijke en fiscale verplichtingen. Onder ‘werknemersdata’ wordt begrepen:

Persoonlijke gegevens

 • Voor- en achternaam werknemer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke stand
 • Thuisadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Sociale Zekerheidsnummer

​​​​​​​Motivering

 • Sarco verwerkt deze gegevens om haar verantwoordelijken als werkgever uit te oefenen in het kader van haar activiteiten.

​​​​​​​19.
Tijdens de werkrelatie zal Sarco ook bijkomende persoonlijke informatie verwerken zoals het loon, afwezigheden en vakantiedagen, competentie- en gezondheidsgegevens, de start- en einddatum van de werkrelatie, de redenen voor de eventuele beëindiging van de werkrelatie, curricula vitae, enz. Ook in het kader van veiligheid en de betreding van de gebouwen van Sarco is de verwerking van persoonlijke informatie van werknemers noodzakelijk. De verwerking van werknemersdata wordt beheerst door Sarco’s intern privacybeleid voor werknemers.

2.4 Veiligheidsinformatie

20.
Sarco verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens (zoals de naam, functie en bedrijf) van klanten, bezoekers en gebruikers van haar informatiesystemen ook met het oog op de veiligheid van haar computersystemen, gebouwen en infrastructuur.

2.5 Overige contactinformatie

21.
In een bepaald aantal gevallen, verzamelt en verwerkt Sarco de identiteits- en contactgegevens van natuurlijke personen die op een bepaalde wijze met haar in contact komen, zoals op beurzen, evenementen, ontmoetingen, via haar website, (online) sociale netwerken of elektronische (marketing)communicatie. Onder ‘overige contactinformatie’ wordt begrepen:

Persoonlijke gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf
 • Functie
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • Faxnummer
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Sociale netwerk-account
 • E-mailadres

​​​​​​​Motivering

 • Sarco verwerkt mogelijk bepaalde van deze gegevens in het kader van haar contacten met andere personen dan (potentiële) klanten, zoals werknemers van concurrenten, leveranciers, dienstverleners, Internetgebruikers, enz.​​​​​​​​​​​​​​

2.6 Analytische data

22.
Soms verzamelt en verwerkt Sarco ook persoonlijke gegevens – die steeds geanonimiseerd of gepseudonimiseerd zijn – om meer inzicht te krijgen in de manier waarop haar diensten en website worden gebruikt en ervaren. Onder ‘analytische data’ wordt begrepen:

Persoonlijke gegevens

 • Websitevoorkeuren
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Internetbrowser
 • Elektronisch apparaat
 • Voorkeuren m.b.t. dienstverlening en/of producten
 • E-mailadres

​​​​​​​Motivering

 • Sarco verwerkt deze gegevens op basis van websitecookies bij gebruikers van haar website of op basis van klantenbeoordelingen en -analyses die zij laat uitvoeren.​​​​​​​

23.
Voor meer informatie over ons gebruik van websitecookies, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.

24.
Sarco verwerkt bovenstaande categorieën van persoonsgegevens louter voor intern gebruik en voor de hierna vermelde doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen in geen enkel geval worden doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de bestelling of verlening van de dienst waarvoor een klant de opdracht heeft gegeven, of om te voldoen aan de normen van veiligheid en transparantie, de wettelijke verplichtingen van Sarco, of wanneer expliciet anders aangegeven bij een bepaalde communicatie of actie. Deze persoonsgegevens zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

3. Waarom verwerken we uw persoonlijke informatie en op welke basis?

25.
We verwerken persoonlijke data voor de volgende doeleinden:

Persoonlijke data tabel

26.
Persoonlijke gegevens die door Sarco voor de bovenvermelde doeleinden worden verwerkt, worden beperkt tot de relevante gegevens die noodzakelijk zijn voor dat bepaald doel.

4. Met wie delen we uw informatie en waarom?

27.
Om haar diensten te verlenen en de bestellingen van klanten te kunnen verwerken, leveren en op te volgen maakt Sarco noodzakelijk gebruik van bepaalde derde partijen die haar bijstaan.

28.
In dit opzicht deelt Sarco enkel de persoonlijke gegevens die absoluut noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren of de dienst te leveren en op voorwaarde dat de verwerking door derde partijen veilig gebeurt conform de toepasselijke wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. In essentie doen wij hiervoor een beroep op de volgende externe partijen:

 1.  Externe logistieke partners: Sarco gebruikt externe logistieke partners, zoals DPD, Jost SA en De Cock, om de bestellingen van haar klanten snel en efficiënt te leveren. In het kader van deze dienst delen wij de bedrijfsnaam en het leveringsadres, alsook de identiteits- en contactgegevens van de contactpersoon ter plaatse aan deze externe logistieke partners mee, zodat zij de correcte bestelling aan het correcte adres kunnen afleveren.
   
 2. Onderaannemers: Sarco kan bepaalde persoonlijke informatie aan onderaannemers of externe businesspartners meedelen wanneer die bepaalde diensten verlenen aan of samenwerken met Sarco in het kader van haar activiteit of wanneer die deelnemen aan de dienstverlening aan de klant, bijvoorbeeld met betrekking tot confectie. Wanneer er persoonlijke gegevens van eindgebruikers moeten worden meegedeeld aan onderaannemers, vereist Sarco, in haar contracten met de betreffende onderaannemers, dat zij die persoonlijke gegevens enkel gebruiken in het kader van – en voor zover dit noodzakelijk is voor – de overeengekomen dienst en in overeenstemming met dit Privacybeleid en het toepasselijk recht.
   
 3. Externe dienstverleners: Sarco doet een beroep op een aantal externe dienstverleners die bepaalde aspecten van de zaakvoering opvangen of ondersteunen (zoals administratie en boekhouding, IT, websiteontwikkeling, marketing, enz.). Wanneer externe dienstverleners een beroep doen op persoonsgegevens van klanten of gebruikers om hun opdracht te kunnen uitvoeren, wordt de doorgifte en verwerking van deze persoonsgegevens beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en worden duidelijke afspraken gemaakt rond de verwerkingsopdracht.
   
 4. De overheid: In het kader van onze wettelijke en fiscale verplichtingen moet Sarco bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten, zoals de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst. Ook kan het voorvallen dat Sarco verplicht wordt bepaalde gegevens aan andere instanties, zoals politie, justitie of onderzoekscellen, door te geven in het kader van fraude, misbruik of overtekeningen, zoals met betrekking tot witwaspreventie.

5. Opslagbeperking

29.
Sarco handelt in overeenstemming met de toepasselijke principes van Belgisch en EU recht inzake de opslagbeperking van persoonlijke gegevens. Dit wil zeggen dat Sarco alle persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, verwijdert of anonimiseert.

30.
Sarco slaat de persoonsgegevens van klanten en eindgebruikers op voor verschillende termijnen naargelang de soort data en de activiteit waarvoor die worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld de verplichtingen van Sarco als werkgever of als contractspartij in een overeenkomst met een klant of dienstverlener. Sarco is vaak ook verplicht om persoonlijke gegevens te bewaren in het kader van (wettelijke) bewaringstermijnen. Deze bewaringstermijnen zijn bijvoorbeeld van toepassing op witwaspreventie- en fraudebestrijding, fiscale controle, veiligheid en gezondheid, arbeidsverplichtingen, enz. Ook is Sarco gerechtigd om bepaalde gegevens te bewaren in functie van hun bewijswaarde voor (potentiële) juridische conflicten. Hiervoor wordt er in het bijzonder rekening gehouden met de algemene verjaringstermijn van 10 jaar voor persoonlijke rechtsvorderingen (artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek).

6. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

Uw recht op informatie

31.
U hebt het recht op duidelijke en transparante informatie over hoe Sarco met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. Dit Privacybeleid strekt er dan ook toe om u een zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in het gebruik van uw persoonsgegevens en u controle te geven hierover.

Uw recht van inzage

32.
U hebt het recht om te allen tijde inzage aan Sarco te vragen in uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.  Dergelijke verzoek kan eenvoudig gericht worden aan privacy@sarco.be. Wij verbinden ons ertoe om zulke verzoeken zo spoedig mogelijk te verwerken.

Uw recht op rectificatie

33.
U hebt het recht om de persoonsgegevens waarover Sarco beschikt te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. U kan dit eenvoudig doen door een email te richten aan privacy@sarco.be.

Uw recht op het wissen van uw gegevens (om vergeten te worden)

34.
U hebt het recht om Sarco te verzoeken om al uw gegevens waarover zij beschikt te verwijderen. Sarco is verplicht om aan dergelijk verzoek gevolg te geven in de wettelijk bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld: wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, wanneer de verwerking enkel op uw toestemming berust en u trekt deze in of de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt door ons.

35.
In dit beperkt aantal gevallen zullen wij uw gegevens verwijderen die niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of voor een activiteit in ons overwegend legitiem belang. U kan een verzoek tot gegevenswissing steeds richten aan privacy@sarco.be.

Uw recht op de beperking van de gegevensverwerking

36.
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat Sarco uw gegevens mag bewaren maar niet gebruiken. U beschikt over dit recht in een aantal wettelijk bepaalde gevallen zoals bij betwisting van de juistheid van uw gegevens, een onrechtmatige verwerking door ons of het feit dat de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt. Om dergelijk verzoek tot beperking in te stellen, kan u zich steeds richten tot privacy@sarco.be.

Uw recht om bezwaar te maken

37.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop Sarco uw persoonsgegevens verwerkt. Dit recht geldt voor de persoonsgegevens die Sarco zou gebruiken voor direct marketing doeleinden of waarvan de verwerking enkel gestoeld is op ons rechtvaardig belang. U kan steeds bezwaar maken tegen de gegevensverwerking van uw gegevens door een email te sturen naar privacy@sarco.be.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

38.
U hebt het recht om gegevens die u aan Sarco hebt gegeven in het kader van de overeenkomsten die u met Sarco hebt gesloten, te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u zelf deze gegevens kan bewaren of laten bewaren. U kan een verzoek tot overdraagbaarheid van uw gegevens steeds richten aan privacy@sarco.be.

Uw recht om een klacht in te dienen

39.
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop Sarco met uw gegevens omgaat. Indien u een klacht hebt, kan u zich in de eerste plaats wenden tot ons. Wij verbinden ons er namelijk toe om op een zo correct mogelijke wijze met de persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers om te springen en klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen. U kan uw klacht indienen op de volgende manieren:

 • Elektronisch aan privacy@sarco.be
 • Met de post aan: SARCO NV, Orlaylaan 1418, 9140 Temse, België
 • Telefonisch op: 0032/3.776.13.85

40.
U hebt ook het recht om uw klacht te wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit door een elektronische klacht in te dienen op contact@apd-gba.be of een gedateerde en ondertekende brief te sturen naar Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

7. Hoe gaan we veilig met uw informatie om?

41.
Sarco neemt redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. Hiervoor bewaren wij uw persoonsgegevens in een beveiligde cloud met datacenters binnen de Europese Unie.

42.
Toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot een select aantal medewerkers die noodzakelijk deze gegevens nodig hebben om onze diensten te verlenen en te optimaliseren.